e-babahindi     


2.B�l�m

Fas'tan kavgas�z bir �talya-�ili'ye..

Fas - Norve� ma�� geliyor ekrana... Ye�il-k�rm�z�l� Fas, Hadji ile ve ko�ucu adamlar�yla inan�lmaz bir tempoda oynuyor. Formalar� sanki bir zamanlar�n �nl� Kar��yakas� gibi bol ye�illi ve k�rm�z�l�. Hadji, o eski uzun boylu Kar��yakal� soli� Bulut'u and�r�rcas�na; iri ve gen� Norve�liler'i u�ra�t�rd�k�a u�ra�t�r�yor. �ne ge�en hep Fas. Norve� b�t�n dirili�ine ve Fas savunmas�n�n pek kuvvetli olmamas�na ra�men 2-2yi zor yakal�yor tart��mal� omuzlu bir golle.

Pier Angeli ve Paul Newman'�n oynad��� eski bir film vard�, "Somebody up there likes me: Yukarlarda biri beni seviyor". Tam uydu ne zaman ki Nijeryal� hakem skoru 2-2 ye ta��yacak penalt�y� Roberto Baggio'nun sanki geri d�n���n� kutlamak i�in verdi�inde... Baggio'nun penalt�s� , b�rakt��� yerden - Los Angeles 94'ten "ama az daha kaleci kurtar�yordu" dense bile - devam�n� sa�layacakt� �talya'n�n... �talya - �ili ma�lar� oldum olas� belal�d�r. Eski ma� tarihteki oyuncu at�lan, kavgal�, yumruklu ve d���k �orapl�, h�r��n ama do�u�tan top�u Arjantin as�ll� Juventuslu Omar Sivori'li ve 2-0 la �talyanlar'� 62 kupas�ndan eletecek oland�. 65000 ki�i �n�nde "Santiago sava��" diye spor tarihine ge�ecek bu vahti oyunda iki �talyan gazetecinin �ili'yi k�zd�ran yay�nlar�ndan �t�r� s�rekli �sl�klanan ve yuhalanan �talyanlar ilk dakikalarda Ferrini ve sonra David'in at�lmas�yla dokuz ki�i kalacaklar gene de kemik gibi savunmalar�n� ev sahibi ancak 74.dakika o da k�r�k burunla oynayan Maschio'nun yapt�rd��� bir frikik at���ndan Ramirez'in kafas�yla k�racak ve 2-0'da ancak bitime iki dakika kala gelecektir.. Salas ve Zamorano ikilisi Vieri'nin (�talya'n�n �spanyol golc�s�) 1-0 �n� 2-1 e g�t�recekler, Roberto Baggio'nun son dakika penalt�s� �talya'y� onuncu kez �st�ste kat�ld��� kupada bakal�m nereye ta��yacakt�? Baggio'nun tekrar tak�mda olu�u ve Budist dinginli�iyle bir sakinlik d�zeni sa�lad��� b�t�n arkada�lar� taraf�ndan kabul edilirken, baba o�ul Maldini'lerin katt��� renk g�k mavilileri iddialar�nda �ne ��karacak m�yd�? G�rece�iz... Ma��n ikinci yar�s�nda belki u�urmu� gibi �iddetli ya�mur d�k�lecek ama �ikayetler en �ok bizim Sak�p �zberk benzeri �ili'nin direkt�r� Acosto'dan a�lamakl� bir �ekilde gelecekti penalt�l� 2-2ye.

Siyah-beyaz Avusturya siyah Kamerun �n�nde..

Avusturya'n�n s�rt numaralar� sanki ellili y�llar�n �sko� formalar�n� an�msat�yor. Avusturya uzun y�llar T�rkiye'nin oldum olas� belal�s�yd�. Kul�p tak�mlar�yla cebelle�sek de milli ma�lar� genelde i�erde ve d��arda 1-0 kaybederdik. Kamerun ma�� ba�larken, a��k havada, o g�n �stanbul'da, Randy Weston Afrika m�zi�i vuracakt�r. Gece e�er Kamerun'un olacaksa sanki Randy Weston daha bir kalpten tu�layacakt�r piyanosunu Marmara k�y�s�nda.

Avusturyal�lar mar�lar�n� i�ten s�ylediler sanki eski y�llardaki �aibeli, �ikeli ma�lar�n� �rtercesine. �spanya '82 de Cezayir'i bir �st turdan etmek i�in Almanya ile ma�lar� 0-0 bitmi� ve ikisi el ele bir �st tura ��km��lard�.Televizyonda araya g���sleri ulu da�lar resimli Utah Jazz'�n u�ra�� giriyor Chicago'nun yenilmezlerine kar��. Fark� d�rt say�ya indiriyor Utah, �b�r tarafta Kamerun besili vitaminli Orta Avrupal�lar'la bo�u�uyor ve Randy Weston k�y�larda bir yerde piyanosunda Afrika sesleri ��kart�yor... ama ne ortam!

Toni Polster (19) ve Teknik Direkt�r Herbert Prohaska: ikincisi bize kar�� �zmir'de oynam��t� san�r�m. O �ok zor gol ak�n� yapabildi�imiz g�nlerde sadece Cemil Turan'la say� yapan bir tak�md� kurabildi�imiz. Rivayete g�re direkt�r adam se�mek i�in teredd�tte olunca, rak�s�n�n yan�ndaki past�rmay� havaya atar, ya�l� k�s�m gelirse "o", gelmezse "bu" diye ba�larm�� tak�m�. San�r�m �zenli taranm�� sa�lar�yla Metin T�rel'di �al��t�ran T�rkiye'yi elemelerde Avusturya'ya kar�� 1977de . �lk kez Prater'e milli tak�m� desteklemek i�in turlar d�zenlenmi�; bayrakl� seyirciler tek bir �nemli bir ak�n yapabilen (Tenol G�net, ve Fatih Terim'li) milli tak�m�n Avusturya'ya gene 1-0'l�k bir ola�an yenilgisinin tan�klar� olmu�lard�. T�m �lke de siyah beyazda sanki Doktor Kimb�l bakarcas�na izleyecektir oyunu; nefessiz, ��t ��karmadan, o g�nlerin t�m dizilerinin iyi k�t� ay�rmaks�z�n battansonadek izlenildi�i bi�imde.

Dennis Rodman'�n renkli kafas� ekranda gidip geliyor. Utah Jazz can� di�inde Chicago'ya dayan�yor. Ma��n sonuna �� dakika kala 72-72 etitlik oluyor. "YMCA" s�yleyerek dans ediyor Chicago k�zlar�, ayr� bir d�nyada son iki dakika kal�rken al�nan molada. O d�nyan�n son molas� bitiyor; Michael Jordan �ikletini ezerek �i�niyor, suyunu i�iyor, m�zik h�zlan�yor, k�zlar oynuyor ve ekranda bir d�zen simgesi Chicago kenti havadan g�r�nt�leniyor,���klar i�inde ve p�r�lt�l� salonuyla. Karl Malone, Rodman'a faul yap�yor. Rodman inan�lmaz� yap�p ya�am�n�n en iyi serbest at��lar�n� beceriyor. Koca United Center Dennisi alk��l�yor, spiker bas bas ba��r�yor, bir mola daha al�n�rken g�r�lt� salonda ayyuka ��k�yor, k�zlar y�rt�n�yor, k�t� bak��l� bir bo�a bayra�� salonu dola��yor, dola�t�k�a k�t� bak�yor, bakt�k�a dola��yor, ve ba��r�� ve m�zik ve spor en y�kse�e ��k�yor.

Ekrana Avusturya - Kamerun ma�� d�n�yor. Ye�il - k�rm�z� - sar� renk c�mb��� i�inde kara derili adamlar Kamerun ad�na ko�uyor ve didi�iyorlar beyaz siyahl�, diri ak Avusturya'l�lar ile.

United Center'da Chicago Bulls 86-82 ile NBA de 3-1 �ne f�rlarken, spiker be�inci ma��n Cuma gecesi Tuz G�l� tehrinde olaca��n� s�yl�yor.

�lk devre 0-0 bitiyor Kamerun ma��nda. �lk kez, ilk devresi gols�z biten oyun oluyor. �pouya bir g�re��i gibi Avusturyal�y� sars�yor. Euro Sport spikeri bunun futboldan ziyade g�re� oldu�unu s�ylerken, ma��n oynand��� Bordeaux b�lgesinin rugbisiyle �nl� oldu�unu eklemeden ge�emiyor . "Ders kitab�" futbolu oynayan Avusturya'dan m�thi� bir sol kalede patl�yor. Kamerun'un Elton John benzeri sa�l� ba�l� hocas� on yedi ve on dokuz ya��nda tay gibi iki kara derili genci ye�ile sal�yor. Pfeifenberger �abuk�a m�thi� patlat�yor, Jack Songo, kaleci m�kemmel yumrukluyor, a��lan topu ko�a ko�a gelen alt� numaral� Kamerunlu bir �al�m, bir �al�m daha ve sonra kur�un gibi bir �utla uzun s�redir topu saklayarak ve pasla�arak, oynaman�n verimini 1-0'la dersini �al��an Avusturya'n�n �st�ne d���r�yor. Trib�ndeki Kamerunlu k�zlar co�ku i�inde dans ediyorlar. Kamerunlular yumakla�arak, kapan�p a��larak geride, sadece Avusturyal�lara ah vah dedirtiyorlar ka�t�k�a goller. Ama son son dakika "Master poacher/Usta avc� " tam doksana o otuzd�rt ya��ndaki 19 s�rt numaral� emektar Polster patlat�yor onalt�nc� gol�n� ve belki de kupan�n ilk yararl� gol�n�, t�m maharetini g�stererek, �lmekte olan Avusturya'y� dirilterek... Sanki bir an i�in Metin vurdu gibi...

Ba�a D�n

Email: Erdil Sever <erdil@e-babahindi.com>