e-babahindi 


�lks�z..

T�nel'in kendisine has kokusunu i�inizde duyarak ba�layaca��n�z h�zl� bir Beyo�lu y�r�y��� sizi ma��-�a ma��-�a ba�r��lar�yla bekleyen dolmu�lara g�t�recektir Taksim Meydan�'n�n biti�inde tam Dolmabah�e Yoku�unun ba��nda..Acaba Yeni Melek'te ne oynamaktad�r, Budak'ta ayak�st� yemesi keyfini d�n��e b�rakt���n�z pastan�n tad� sizi beklemektemidir ve de Atlantik'teki o benzersiz soslu sandvi�i sard�rm��m�s�n�zd�r Mithatpa�a'n�n s�k���kl���nda a�l���n�z� bast�rmak i�in..

Taksim Meydan�'n�n k�rm�z� ve ye�il tramvaylar� yerlerini ikidebir ��kan boynuzlar�yla her�eyi durduran "yeni ta��t" troleyb�slere b�rakm��lard�r belki de.. Meydan'�n heryerinden duyulabilen o unutulmaz kahyan�n k�s�k-kal�n sesi b�kmadan Tak-sim-Sar�-yer,Tak-sim-Sar�-yer diye arkas� yayvan siyah beyaz damal� eski Amerikan arabalar�n� neredeyse dokuz ki�iyle dolduracakt�r..

Art�k iyice heyecanl�s�n�zd�r,yoku� g�z�n�zde b�y�r,bir dolmu�a dar atars�n�z kendinizi,s�k���kl�l�k birliktelik dirsek dirse�e olmak daha �imdiden ba�lam��t�r..  Istanbul kentinin tek ve kel stad�na bir an �nce eri�mekten ba�ka hi� bir d���nce ama hi� bir d���nce olabilemez akl�n�zda..

Dolmu� G�m��suyu'nu d�nerken beliren kapal� trib�n�n kalabal�kla�m�� g�r�nt�s� sizi dahada bir co�tururken o canl� ses uzaktan kulaklar�n�za gelecektir..

"Bir babahindi.. olayd� �imdi�indi de bindi." ..

Ve havaya kalkan ellere bir an �nce kavu�ma tela�� sizide ba��rtt�racakt�r daha inmeden arabadan.."bir baba hindi" diye�. Aceleniz, h�z�n�z, tela��n�z daha da artarak kentin deniz kenar�ndaki o tek,kel,eziyetli ve her zaman dolu stad�n�n iki direk aras�ndaki bir avu� sar�-k�rm�z�n�n aras�ndaki yerinize do�ru ilerleyeceksinizdir..

Sonra.. K�rk seneden fazlas� h�zla ge�ip gidecektir..

�Ba��ra ba��ra tam ezgisiyle "cim-bom Ga-la-ta-sa-ray..Ga-la-ta-sa-ray �am-pi-yon" diye co�ana yakla�t�m,elele tutu�tuk,�nce beraberce bir kez ba��rd�k,sonra bir kez daha.. Ka� y�ll�k Galatasarayl�s�n diye sordu�umda "Ooo �ook" dedi,eliyle olgunca bir i�aretle.."dokuz y�ld�r..taa do�du�umdan beri.."

Tarih �stanbul'da 20 May�st� UEFA  finalinden �� g�n sonras�nda..K�rk seneden de fazlas� �ok geride kalm��t� art�k.. "Bir baba hindi " de  belki art�k "e-baba hindi" olmu�tu �oktan

Devir �imdi "futbol"dur.. Her�ey renktir,harekettir,g�rselliktir,ya�am c�mb��� evinizin i�indedir..�zleyecekleriniz sizi gerilere, unutulmayanlara, belki o �ok �abuk yitirilmi� eskilere bir 98 D�nya Kupas� anlat�s� i�inde g�t�recektir..

�imdi 1998in o s�cak haziran ay�na d�nebiliriz..


1998 Haziran�: �lk g�nler� ve "Cesur Y�rek" Boyd.

�sko� ma�� ekranda Brezilya ile a��l��ta..her zaman ya�l�,inat�� ama kaybetmeye yatk�n ve de seyircisi ile yense de yenilsede b�t�nle�en,tam anlamda kalpten sevilen �sko�'lar sahada.. Seyirci de sanki "Cesur Y�rek" filminden f�rlam��cas�na,sa�l� uzunlu ve boyal� ba�tanba�a.Lacivertli beyazl� St.Andrews ve sar�l� k�rm�z�l� aslanl� krall�k bayraklar�yla ���r���yorlar..

Brezilya'l�lar ��mar�k. Sar�l�,siyahl�-ye�illi renkleriyle rakiplerini korkutamasalar da s�k�nt�l� anlar ge�irtiyorlar�ve o ilk talihsiz an geliyor..3 numaral� Boyd'un g��s�nden Brezilya'n�n  talihi ba�l�yor..9 numaran�n v�cudunun en ucuna uzanmas�,Brezilya'n�n o nefis pas� alan kanat adam� Cafu'nun durmas�n� engelleyemiyor ve bilardo oyunu gibi kalecinin y�z�ne �arpan top sonrada Boyd'un g��s�nden bir dramatik an i�inde kendi kalelerine giriveriyor �sko�'lar�n.. Kendi kalesine gol atmak bir ba�ka �lkede (Eskobar'�n Kolombiya's�nda) �l�mken arkada�lar� bir�ey olmam��cas�na Boyd'un dost�a ba��n� ok�uyorlar -�z�lme gibisinden- ve de ma��n sonunda trib�nleriyle b�t�nle�erek,trib�n onlar�,onlar trib�n�,Boyd tam ortalar�nda alk��layarak ve alk��lanarak "�b�r sefere kald� gene" dercesine ayr�l�yorlar.. Tam bir Mel Gibson ��valyeli�i geziyor sanki o k��esinde kocaman Stade de France'�n.

Sonra Bryan Robson konu�acakt�r televizyonda. Oyun hakk��nda g�r��lerini anlat�rken onu sanki burada, Dolmabah�e'de an�ms�yorum.. T.Francis'le beraber bizi o k�t� g�n�m�zde 8 golle yenerlerken g�ne�li bir kas�m �ar�ambas�n�n ��leden sonras�nda.. San�r�m Teknik Direkt�r iyi niyetli Candan Tarhan'd�..Bizimkiler tespih gibi sahan�n kendi b�l�mlerinde dizilmi� durdular oyun boyunca..�ngiliz'ler geldik�e,sanki bowling oyunu gibi d���r�p savunmay�,o talihsiz iri boylu Ya�ar'la kar�� kar�� kald�lar hep..

Kuvvetli ve c�sseli olmas�na kar��n Ya�ar sekiz tane gole hi� bir �ey yapamazd�..�ok goll� ve unutulmaz bir oyun olmu�tu.Bir avu� �ngiliz taraftar vard� tak�mlar�n� hi� bir ta�k�nl�k yapmadan efendice destekleyen.

Sonuna kadar beklemi�tik a��k trib�n�n oyuncular�n ��k�� t�neline bakan k�sm�nda:Bryan Robson'un TV g�r��mesi bitsin de alk��layal�m diye.. Terli formal� Robson,konu�mas�n�n ard�ndan ko�arak �n�m�ze geldi.Trib�nde olduk�a say�da bir grup seyirci vard� ve de polisler sab�rla da��lmam�z� bekliyorlard�.Bol bol alk��lad�k o g�n�n mimar� Robson'u,o da bizi selaml�yarak t�nele dald� gitti..�imdi an�msam�yorum ama bir hayli gol b�rarakarak kalesine,Ya�ar'� �zm��t� �ok.. Sonra Ya�ar 'da TV de g�z�kecek ve "n'apabilirdim?" dercesine bir beyanat verecekti yan�s�ra ko�u�an kameraya..�ylesine bir T�rkiye-�ngiltere milli ma�� idi ve de san�r�m tarihin aram�zdaki ilk ma��yd�.. Onlar�n o g�nedek en farkl� yengileri olan 10-0l�k bir 1947 tarihli Portekiz oyunundan sonraki ikinci b�y�k skorlar�yd� bu..

�Penalt�y� �sko�'lar at�yorlar. Beraberli�i sol ayakla Collins �ok e�itimli bir vuru� yaparak getiriyor. Sonra Boyd'un kendi kalesine att��� dramatik yenilgi gol� gelecek. Kalede renkli sa�l� �sko�,savunmac� Boyd'un ba��n� ok�ayacak.O kadar. Birden g�z�m�n �n�ne ortaokul �a�lar�nda,s�n�ftaki k�rm�z� sa�l� bir �ngiliz �ocuk geliverdi,iyi top oynayan. O zamanlar okulun-ki �ngiliz okuluydu �stanbul'da-�imdiki �a�layan'da futbol sahalar� vard� boy boy.Her cumartesi ve �ar�ambalar� ma�lar i�in otob�sle N��anta��'ndan sanki bir uzun seyahat gibi gidilirdi. K�ran k�rana ma�lar oynan�r sonra sadece orada bulunan ve de�i�ik bir �eker tad� i�eren gazoza ko�ulur,ard�ndan da ba��r��l� �a��r��l� �ark�l� ma� d�n��� ba�lard�. Arada Robert Kolej'le iddial� ma�lar yap�l�rd�.G�z�m�ze �ok b�y�k adamlar gibi gelen okulumuzun mavi-lacivertli ilk onbiri,kimselere yenilmeyecek gibi dursada mavi-k�rm�z�l� Kolej'liler be� �ekmeden gitmezlerdi.Baz� ma�larda bu goller alt� ve ona kadar da ��kard�. Esasl� oyuncular� vard�,sa�a��k Galatasaray'l� Samim,ortada solhaf Karag�mr�k'l� �nal ve kalede de Engin �nal:�nl� y�z�c�.Kolej'in tak�m� o zaman�n lig tak�mlar�na bile sata�abilir ve �zellikle Galatasaray'a kar�� ba�aba� oyunlar ��kart�rlard�. Okulda gelenek olan sporda futbol ayr� bir yer tuttu�undan mavi-k�rm�z�l�lar 1910lardan bu yana b�y�k tak�mlar� kendi sahalar�nda a��rlay�p u�ra�t�r�rlard�. ��te size bir 1925-26 sonucu: nama�lup bir "Fener-Bagtche" onbiri Hisar'da ancak 1-0 kazan�yor ama ikinci ma�ta �akay� b�rak�p sekiz �ekiyor ve ayn� y�l�n kuvvetli "Galata Serai Club"u oynand��� zorlu �� ma�� da ter d�kerek kazan�yordu.. "Vefa" ve "Beicos" ise gols�z ve 2-2lik beraberliklerle ayr�l�yorlard� 1930'larda..

Ba�a D�n

Email: Erdil Sever <erdil@e-babahindi.com>